Dobro blokiran ili oštećen pijeskom

Ako se bunar začepi, filtar na cijevi se začepio ili je šljunak filtera oko bunara postao nepropusan. Glavni uzrok je pranje pijeska i blata. Kako bi se ispraznio ili otopio bunar, ispiranje i, ako je potrebno, ispumpavanje je odgovarajući postupak.

Ako se šljunak filtera i prsten bunara trebaju isprati izvana, izbuši se pet do deset rupa kroz koje se zatim umetnu mlaznice za čišćenje posebnog uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom. Sličan pristup se koristi i za biohemijsku kontaminaciju.

Tipična hemijska reakcija je sinterovanje ili začepljenje bunara. Talozi gvožđa i mangana nastaju na ulazu u filter u bušotini i na šljunku filtera. Ako su inkrustacije previše napredovale, ispiranje obično više nije moguće. Ako se koriste hemijska pomagala poput kiselina ili vode sa kopljem, mora biti dostupno znanje o učinku, reakciji i profesionalnoj drenaži vode za ispiranje.